GDPR V ZMYSLE ZÁKONA Č.18/2018 Z.Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačná povinnosť v súvislosti s monitorovaním objektu Privát Benevyta kamerovým systémom (GDPR) s vykonávaním záznamu.

Prevádzkovateľ:  Privát Benevyta, Bobrovec č. 176, 032 21 Bobrovec

Zodpovedná osoba: Zuzana Drozdeková, mobil: 0908 881 595, mail: zuzana.drozdekova@gmail.com

Oprávnený záujem spracovateľa: Ochrana majetku.

Rozsah spracovaných osobných údajov: Obrazový aj zvukový záznam, nespôsobilý individuálnej fyzickej identifikácie. Prevádzkovateľ nikdy nepoužije tieto záznamy na účel ich následného spracovania, ani ich neposiela, ani neposkytne tretej strane*. U prevádzkovateľa neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR. Osobné údaje tvoriace obrazový záznam majú charakter bežných osobných údajov.

Umiestnenie kamier: Kamera č. 1 je umiestnená na vstupe do objektu a monitoruje vstup cez bránu pre autá a bránku pre osoby. Kamera č. 2 dopĺňa kameru č.1 a monitoruje totožný priestor. Kamera č.3 je umiestnená na zadnej strane objektu a monitoruje záhradu a zadný vstup cez bránku pre osoby do záhrady.

Doba uchovávania kamerových záznamov: Prevádzkovateľ používa kamerový systém výlučne pre účely zabezpečenia prevádzky privátu Benevyta v čase, kedy nie je osobne v priváte, nakoľko prostredníctvom kamery je možné komunikovať s osobami v objekte a usmerňovať ich činnosť. ( napr. pri otváraní brány ). Záznamy sa automaticky mažú po vyčerpaní pamäte SD karty ( 90 dní od vykonania záznamu ) a nikdy nie sú poskytované tretím stranám*.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Ochrana majetku prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo organizácie: Prenos osobných údajov sa nevykonáva.

Poučenie o právach dotknutej osobe: V súlade s čl.13 - 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR), 2. právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),  3. právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR, 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR, 5. právo namietať spracovanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR, 6. právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR, 7. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe, 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a vyvolať konanie podľa ust. § 100 Zákona. Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Osoba, ktorá sa domnieva, že jej súkromie v objekte bolo narušené, môže sa tiež obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany. 

Poskytovanie vašich osobných údajov je: Zákonná požiadavka na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie, uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR. 

*  Neposkytnutie kamerového záznamu sa nevzťahuje na zákonnú povinnosť prevádzkovateľa, v zmysle zákona  301/2005 Z.z., § 89a. Prevádzkovateľ poskytne kamerový záznam len policajtovi, prokurátorovi, alebo súdu ( Ďalej ako " oprávnená osoba " ) a to osobne na základe výzvy, alebo poštou, či inak a to na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby.

Benevyta - Bobrovec 
Bobrovec č. 176, 032 21                                                               
mobil: +421 908 881 595   
mail: zuzana.drozdekova@gmail.com
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!